توضیحات کامل :

پاورپوینت الکل از ملاس در 10 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx1-5 ملاس :

در موقعی که در کارخانجات قند یا نی شکر به منظور تهیه قند به کار می برند پس از کریستا لیزاسیون و جدا نمودن فند شیره غلیظ قهوه ای مایلبه سیاه رنگی که غیرقابل تبلور استباقی می ماند که ملاس نام دارد.

نکته ای که از نظر بهداشتو سلامت انیتنها باید مورد دقت قرار گیرد این است که چون برای سفید کردن قتد از بی سولفیت و هیدروسولفید قبلاز جدا کردن ملاس استفاده می شود لذا باید با توجه به سمیت مواد مذکور تازمانی که راه حلی برای حذف یا خنی کردن سمی آنها پیدا شود از مصرف ملاس بهمنظور کشت مخمر برای مصارف تازه استفاده نشود.

ملاش چغندر قند Beet Motasses :

ملاس چغندر قند ماده ای است که در صنعت مخمر سازی به عنوان محیط کشت و رشد تکثیر مخمربه کار می رود در کارخانجات قند سازی  خلل چغندر رادر دیگهای شربت گیری (دیفوزیون) وارد می کنند و تقریباً تمام قند آن را طبق اسموز استخراج کرده و مادهحاصله که حاوی مقدار کمی قند (حدود 3/0% ) است تفالهنامیده می شود شربت حاصله بریا تصفیه با مواد آهکی و دیگر مواد شیمیایی مخلوط و صاف می شود و سپس آن را تغلیظ نموده و به دانه های شکر تبدیل می کنند. (کریستالیزاسیون) و داته های تبلور شده در دستگاه مخصوصی (سانتریفوژ) از پس آب جدا می نمایند و این عمل را چندین بار (معمولاً سه بار) تکرار می کنند آخرین پس آب که دیگر با شرایط و وسایل موجود در کارخانخ قند : قندگیری از آن مقرون به صرفه نیست از کارخانه خارج و بنام ملاس چغندر قند نامیده می شود.

 

1-6 نقش تخمیر و فرایند تولید اتانول از ملاس چغندر قند

تخمیر اولین فرایندانجام شده بر روی الکل می باشد به طور کلی می توان گفت تخمیر عبارتست از واکنش هایی که در آن مواد خام آلی توسط میکروارگانیسم ها و یا آنزیم ها به مواد گوناگونی تبدیل می شود.

واکنش تخریب میکروبی به صورت زیر می باشد :

سلول های بیشتر + محصولات             میکروارگانیسم + خورام حام آلی

لازم به ذکر است که در سیستم های حاوی آنزیمی ، آنزیم راباید به طور مداوم به راکتور اضافه کرد در حالی کهدر دستگاه های تخمیر میکروبی (فرآیند تولید الکل از ملاس) نیازی به افزودن و میکروارگانیسم تازه به راکتور نیست.

نام شیمیایی و علائم اختصاری آنزیم هایی که در عملیات تخمیر قند نقش فعال دارند عبارتند از :

آدنوزین در فسفات APD                                       آئنوزین تری فسفات ATP

نیکوبنیامیددی نوکلئوتید NAD                              نیکوبنیامیددی نوکلئوتید هیدروژنه NADH

واکنشهای انجام شده در فرمانترها عبارتند از :

1- واکنش تبدیل یک قندی به دو قندی

دی گلوکز                                       C6H12O6                C12H22O11 + H2O

2- واکنش تخمیری

2/31- = H ?                         اتانول                                        C6H12O6                 2C2H5OH  

2C2H5OH + H2O                C2H5OH + CH3COOH + 2CO2      

دی اکسیدکربن   اسیداسیتیک    اتانول

واکنش های شیمیایی که در حین عمل تخمیر شیره قند انجام می گیرد عبارتند از :2-6 مخمر (ساکارومیس سرویزیه)

هر کیلوگرم ملاس gr 480 ساکارز دارد و از این مقدار gr 208 مخمر بر مبنای واحد خشک تولید می گردد

تأثیر پذیری آنزیم ها بر روی مواد آلی در شرایط زیر انجام پذیر است :

1- حرارت : حداکثر تا 50 درجه سانتی گراد به ازای هر 10 افزایش حرارت اثر آنزیم ها دو برابر می شود.

2- PH محیط

3- بعضی محلولهای شیمیایی مثل اتر تا وقتی که در سیستم تکثیر قرار دارند آنزیم ها رابدون خرابی نگهداری می کنند و در اصل به منزله نگهدارنده ها محسوب می شوند.

4- مواد سمی : مانند اسیدهیدروسیانیک ، هیدروژن سلفاید ، فلورین ها از رشد و تکثیر آنزیم ها جلوگیری می کنند.

5- درجه حرارت : ئرجه حرارت 70 الی 100 درجه سانتی گراد از رشد و تکثیر آنزیم ها جلوگیری می کنند.

مخمر ساکارومیس سرویزیه بصورت پودری می باشد که آنالیز آن در جدول زیر آمده است.